9.2. Typy biznesplanów cz. 2

Jak można przeczytać w tabeli nr 2, biznesplan przedsiębiorstwa różni się od biznesplanu przedsięwzięcia zakresem analizy zewnętrznej i wewnętrznej, treścią planów rzeczowych oraz finansowych, technikami analizy finansowej oraz objętością. Doświadczenie uczy, że czasami w skład biznesplanu dużego przedsiębiorstwa może wchodzić nawet kilka biznesplanów poszczególnych przedsięwzięć.[1]

Różnice biznesplanu sporządzanego dla nowotworzonego przedsiębiorstwa a biznesplanem już istniejącego dotyczą zakresu analizy wewnętrznej. W przypadku biznesplanu przedsiębiorstwa istniejącego przedmiotem analizy jest stan zasobów firmy, sposób organizowania procesów wewnętrznych, sytuacja finansowa. Biznesplan nowego przedsiębiorstwa określa kompetencje, zamiary i motywy działania przedsiębiorców – założycieli firmy.[2]

Biznesplan zewnętrzny powinien zawierać pełny i dobrze udokumentowany opis wszystkich stron funkcjonowania przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa, zaś biznesplan wewnętrzny tego mieć nie musi. Wynika to z faktu, że biznesplan zewnętrzny jest przygotowywany jest pod kątem potrzeb informacyjnych odbiorcy zewnętrznego, nieposiadającego pełnej wiedzy o firmie – na przykład banku, czy inwestora.[3] Zwykle bank czy inwestor niekoniecznie znają specyfikę i uwarunkowania danej branży, w której przedsiębiorca chce działać. Mało tego, jak pokazuje doświadczenie, bankowcy czy przedstawiciele funduszy inwestycyjnych mają mylny, zwykle podparty stereotypami, obraz branży. W biznesplanie wewnętrznym możemy zawrzeć więcej informacji które uznamy za poufne i które powinny pozostać znane przede wszystkim właścicielom i osobom zarządzającym firmą, zainteresowanym pracownikom. Za to możemy nie zawierać informacji szczegółowych o naszej firmie, które są dobrze znane nam czy pracownikom i jest zwykle sporządzany w uproszczonej formie.[4]

Z uwagi na potrzeby odbiorcy i zakres treści biznesplanu możemy opracować skrócony (uproszczony) lub rozwinięty (pełny) biznesplan. Uproszczony plan stosuje się zwykle, gdy jego przedmiotem jest zagadnienie proste i dość dobrze znane albo przedsięwzięcie nie wymaga znacznych nakładów finansowych.[5] Najważniejszym zadaniem, które ma spełnić plan uproszczony, jest przedstawienie ogólnego opisu działalności, zarysu misji, podanie warunków osiągnięcia sukcesu analizy rynku i progu rentowności.[6]

Co ciekawe, uproszczone biznesplany stosuje się również dla przedsięwzięć dużych i skomplikowanych, ale pełnią one wówczas funkcję „próbnego balonu” i po pomyślnym przyjęciu, np. przez inwestorów lub kredytodawcę, są przekształcane w biznesplany rozwinięte.[7] Uważamy, że mogą mieć szerokie zastosowanie w stosunkowo młodej koncepcji rozpoczynania i rozwijania biznesu według modelu lean start-up.

Za biznesplany rozwinięte uznamy takie dokumenty, które stanowią podstawę działalności gospodarczej i zawierają szczegółowe informacje o firmie, jej celach, zawierają dokładne analizy i harmonogramy.[8] Taki rodzaj biznesplanów opisujemy w kolejnych rozdziałach.

Z uwagi na to, że biznesplany mogą być pisane dla różnych okresów – od roku do kilku, a czasem nawet więcej lat – wyróżnimy kryterium horyzontu czasowego. Horyzont czasowy konkretnego biznesplanu zależy głównie od jego przedmiotu i przeznaczenia biznesplanu.[9] Dla przedsięwzięcia, którego główny cel planuje się osiągnąć w ciągu jednego roku, sporządzamy biznesplany krótkoterminowe. Jeśli przedsięwzięcie rozpisane jest na okres od roku do 5 lat, sporządza się biznesplan średniookresowy. Działania trwające dłużej, niż 5 lat, opisuje się w biznesplanie długookresowym.

Warto pamiętać, że to, jaki kształt biznesplan ostatecznie przybierze, zależeć będzie przede wszystkim od funkcji jaką ma spełniać w zamierzeniu autora.

[1] M. Ingram: Metodyka sporządzania biznesplanów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 12.
[2] M. Ingram: Metodyka sporządzania biznesplanów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 12.
[3] M. Ingram: Metodyka sporządzania biznesplanów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 12.
[4] F. F. Fiore: Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 28.
[5] J. Pasieczny: Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19.
[6] F. F. Fiore: Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 27.
[7] J. Pasieczny: Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19.
[8] F. F. Fiore: Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 28.
[9] M. Ingram: Metodyka sporządzania biznesplanów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 12.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *