2.5. Sytuacje planowania

Menedżerowie mogą znaleźć się w trzech różnych sytuacjach (warunkach) planowania, w których muszą opracowywać biznesplany. Są to warunki pewności, ryzyka i niepewności. [1]

W warunkach pewności menedżer ma do dyspozycji pełną informację o możliwych działaniach i ich konsekwencjach. Można wówczas powiedzieć, że są to idealne warunki planowania, gdyż należy jedynie przeanalizować poszczególne opcje i wybrać najlepsze. Niestety taka sytuacja należy do rzadkości. [2] Tworząc biznesplan nigdy nie mamy pełnej wiedzy o kwestiach w nich zamieszczonych! Są to w większym lub mniejszym stopniu przypuszczenia, dane liczbowe z przeszłości albo nasze zamierzenia.

Warunki ryzyka charakteryzują się brakiem pełnej informacji o możliwych działaniach i ich konsekwencjach, niemniej jednak znane jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Są to sytuacje dość często występujące przy planowaniu. [3] Należy jednak stwierdzić, że nie we wszystkich kwestiach można mówić o prawdopodobieństwie zdarzeń. Jak pokażemy w rozdziale 2 i 3, niektóre zapisy w biznesplanie tworzone są w warunkach niepewności.

Te ostanie są najtrudniejszymi warunkami planowania – z powodu braku lub niewielkiej liczby informacji trudno lub wręcz niemożliwym jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych konsekwencji. Warunki niepewności zmuszają menedżerów do kreatywności i narzucają zachowania nowatorskie. [4] To w nich kryją się najważniejsze źródła sukcesu i porażki planowanego przedsięwzięcia.

Warto jeszcze wspomnieć, że w dużych korporacjach mogą funkcjonować wyodrębnione piony do spraw planowania, w ramach których wyodrębnione są np. komórki do spraw planowania krótkookresowego oraz komórki planowania strategicznego. W innych zaś funkcjonują sztaby planowania strategicznego przy naczelnym kierownictwie i odpowiednio komórki planowania operatywnego na niższych szczeblach. [5]

Podsumowując rozważania nad tym, czym jest proces planowania, trzeba podkreślić, że planowanie, obok organizowania pracy, motywowania i kontrolowania pracowników, jest podstawową funkcją zarządzania. Jednocześnie planowanie jest podejmowane przede wszystkim przez osoby zarządzające i obejmuje decyzje dotyczące alokacji zasobów oraz podejmowania działań niezbędnych do osiągnięcia celów organizacji. [6]

[1] J. R. Schermerhorn, Jr.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 121
[2] J. R. Schermerhorn, Jr.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 121
[3] J. R. Schermerhorn, Jr.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 122
[4] J. R. Schermerhorn, Jr.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s.122
[5] J. R. Schermerhorn, Jr.: Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 122
[6] A. Wajda: Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 57-58

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *